Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası

 

Palladium Tower Barbaros Mah. Kardelen Sok. No : 2 Kat 18 34746 Ataşehir İstanbul  adresinde mukim Laboratoires Expanscience (bundan sonra “Şirket”, “Expanscience”, “biz” ya da “bizim” olarak anılacaktır), https://www.mustela.com.tr web sitesi ve yerel uyarlamalarının veya mobil aygıt sürümlerinin (bundan sonra “Web Sitesi” olarak anılacaktır) yayıncısıdır.

 

ŞART VE KOŞULLAR

I. KAPSAM

İşbu Web Sitesine erişim ve içeriğinin kullanımı işbu Kullanım Şartları uyarınca gerçekleşmektedir. İşbu Web Sitesine erişim ve göz atma, işbu Kullanım Şartlarını şartsız kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLER

EXPANSCIENCE olarak kişisel verilerin korunmasına azami miktarda önem verdiğimizi belirtmek isteriz. EXPANSCIENCE olarak web sitemize erişmiş olan ziyaretçilerimize ilişkin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK), ilgili diğer mevzuata, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilke kararlarına uygun şekilde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin toplanma tarzı, verilerinizin işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve KVKK m.11 uyarınca haklarınız ve veri sorumlusuna başvuru usulü konularında sizlere bilgi vermek isteriz.

1. Kişisel Veri

KVKK m.3/1-d uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. EXPANSCIENCE olarak, veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, EXPANSCIENCE’ın web sayfalarında bulunan çekiliş, iletişim, mailing ve sair çevrimiçi formlar ( işbu formlar için doldurulması gerekli bilgilerinizin yanında kendi açık rızanız ile eklediğiniz, ek olarak ilettiğiniz içerikler de dahil olmak üzere), telefon üzerinden tarafımızla paylaşmış olduğunuz bilgileriniz, EXPANSCIENCE tarafından yetkili olarak belirlenmiş veri işleyen sıfatını haiz gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından e-mail, fiziki form ve evrak, telefon, web sayfaları, uygulamalar, çeşitli sözleşmeler ile otomatik – yarı otomatik olan veya olmayan yollarla, yazılı, sözlü veya elektronik olarak KVKK m.5 ve m.6’da yer alan şartlar ve hukuki sebepler ve ilgili amaçlarla sınırlı olarak toplanabilmektedir.    

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK m.4’te öngörülen ilkelere ve KVKK m.5 ve m.6’da hüküm altına alınan şartlara uygun şekilde ve ilgili amaçlarla sınırlı olarak işlenebilecektir.

 • Eğitim, konferans, kongre, çalıştay, bilimsel toplantı, sosyal sorumluluk ve sosyal farkındalık çalışmaları, çeşitli çekiliş organizasyonları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • EXPANSCIENCE tarafından faaliyet gösterilen sahanın yasal düzenlemelere ve EXPANSCIENCE politikaları ile uyumlu şekilde yürütülebilmesi,
 • Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Ürün teklifleri, çeşitli bilgilendirmeler, mailing, reklam, tanıtım organizasyonları, promosyon, pazarlama ve satış faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Web sayfası üzerinden sunulan faaliyetlerin daha iyi hale getirilebilmesi ve geliştirilebilmesi,
 • Ziyaretçilerimizin ürün tercihlerinin ve ilgilendikleri ürün kategorilerinin daha iyi tespit edilebilmesi ve bu anlamda ihtiyaçlarına yönelik olarak çalışmaların yapılabilmesi ve tekliflerin sunulabilmesi,
 • Her türlü çevrimiçi form aracılığıyla ve açık rızanız dahilinde bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz vasıtasıyla sizinle iletişimin sağlanabilmesi ve gerekli bilgilendirmenin yapılabilmesi,
 • EXPANSCIENCE’ın iş süreçlerine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve tatbik edilmesi,
 • EXPANSCIENCE ve EXPANSCIENCE ile iş ortaklığı-ilişkisi, ticari ortaklık-ilişki kurmuş veya iş ortaklığı-ilişkisi, ticari ortaklık-ilişki gerçek ve/veya tüzel kişilerin  hukuki, idari ve ticari güvenliğinin temini amaçları ile işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yurt içinde veya yurt dışında(İşbu web sitesi, Amazon Web Services Inc. (410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210, ABD- http://aws.amazon.com) tarafından barındırılmaktadır.) ; EXPANSCIENCE’ın iş birliği içinde olduğu taraflara, EXPANSCIENCE adına hizmet sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarına; KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartlarına ve Kurul kararlarına  uygun olarak;

 • Eğitim, konferans, kongre, çalıştay, bilimsel toplantı, sosyal sorumluluk ve sosyal farkındalık çalışmaları, çeşitli çekiliş organizasyonları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • EXPANSCIENCE tarafından faaliyet gösterilen sahanın yasal düzenlemelere ve EXPANSCIENCE politikaları ile uyumlu şekilde yürütülebilmesi,
 • Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Ürün teklifleri, çeşitli bilgilendirmeler, mailing, reklam, tanıtım organizasyonları, promosyon, pazarlama ve satış faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Web sayfası üzerinden sunulan faaliyetlerin daha iyi hale getirilebilmesi ve geliştirilebilmesi,
 • Ziyaretçilerimizin ürün tercihlerinin ve ilgilendikleri ürün kategorilerinin daha iyi tespit edilebilmesi ve bu anlamda ihtiyaçlarına yönelik olarak çalışmaların yapılabilmesi ve tekliflerin sunulabilmesi,
 • Her türlü çevrimiçi form aracılığıyla ve açık rızanız dahilinde bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz vasıtasıyla sizinle iletişimin sağlanabilmesi ve gerekli bilgilendirmenin yapılabilmesi,
 • EXPANSCIENCE’ın iş süreçlerine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve tatbik edilmesi,
 • EXPANSCIENCE ve EXPANSCIENCE ile iş ortaklığı-ilişkisi, ticari ortaklık-ilişki kurmuş veya iş ortaklığı-ilişkisi, ticari ortaklık-ilişki gerçek ve/veya tüzel kişilerin  hukuki, idari ve ticari güvenliğinin temini amaçları ile işlenebilecektir.

5. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK m.11 çerçevesinde aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Veri Sorumlusuna Başvuru ve Haklarınızın Kullanımına İlişkin Usul

Bu konuda bkz: Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

 

7. Aydınlatma Metninde Yer Almayan Hususlar

İşbu bölümde yer almayan hususlarda 6698 sayılı KVKK, ilgili diğer mevzuat, EXPANSCIENCE Veri İşleme Politikası ve EXPANSCIENCE Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.

III. İŞBU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLERİN NİTELİĞİ VE KAPSAMI

Web Sitesi, işbu Web Sitesinin içeriğiyle bağlantılı olarak belli bir alanda uzmanlarca ifade edilen ya da gazete haberlerinden alıntı şeklinde yayımlanan görüşlere erişimi sağlayabilir. Bu görüşler, danışılan uzmanın ya da gazete haberinin yazarının görüşleridir ve mutlaka Şirketin görüşünü yansıtmaz.

İşbu Web Sitesi sağlık, fitness, tıbbi bir alan ya da yalnızca insan kullanımına yönelik bir tıbbi tedaviye ilişkin bilgiler içerebilir. Bu bilgiler tıbbi tavsiye teşkil etmez ve Web Sitesinde yalnızca bilgilendirme amacıyla yer alır.

Bu bilgileri bir hastalık veya fiziksel soruna tıbbi bir tanı koymak ya da ilaç yazıp kullanmak için kullanmamalısınız. Profesyonel olan ve durumunuza uygun önerilerde bulunmaya yetkili yegâne kişiler olan doktor veya eczacınıza danışmalısınız.

Dolayısıyla işbu Web Sitesinde sunulan bilgiler ve hizmetlerden dolayı Şirketimiz açısından herhangi bir mesuliyetin söz konusu olamayacağını ve bu bilgi ve hizmetlerin kullanımının yegâne sorumluluk, kontrol ve yönetiminin sizde olduğunu kabul etmiş olursunuz.

Son olarak, işbu Web Sitesinde verilen bilgiler, Şirketimizin bazı ülke ve bölgelerde sunulmayan veya bulunmayan, farklı bir marka adı altında sunulabilecek olan ya da çeşitli ülkelerde farklı düzenlemelere ve kullanım koşullarına tabi olan ürün, program ve hizmetlerine doğrudan veya dolaylı atıflar içerebilir. Bu atıflar Şirketin bu ürün, program ve hizmetleri ülkenizde satmaya yönelik niyetini ifade etmez. Ülkenizde bulunan ürün, program ve hizmetlerle ilgili her türlü bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin.

V. TAHMİNLER VE NİYET BEYANI

İşbu Web Sitesinde bilgi ve inançlarımıza göre oluşturulmuş geleceğe yönelik beyanlar yer alabilir. Ancak Şirketimizin aslen ulaştığı sonuçlar bu beyanlardan farklı olabilir, zira bunlar Şirketimizin kontrolü dışında olan makroekonomi ve rakipler gibi faktörlerin birleşimine bağlıdır. Bu beyanlarda yapılan değişikliklerle ilgili herhangi bir yasal gerekliliğe halel gelmeksizin, Şirketimiz işbu Web Sitesinde yer alan tüm beyanlar için düzenli bir güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

VI. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Şirketimiz http://www.mustela.com etki alanı adı ve yerel uzantılarının sahibidir. İşbu Web Sitesi, fikri mülkiyet haklarıyla korunan bir eserdir. Bir bütün olarak işbu Web Sitesi ve (metin, dizin, yazılım, animasyon, görüntü, fotoğraflar, çizim, şekil, logo, ses, müzik ile “Mustela Ailesi” ek ve indirilebilir unsurları gibi) her bir ögesi, aksi belirtilmediği müddetçe Şirketimizin münhasır mülkiyetidir ve ilgili fikri mülkiyet haklarının kullanımına yegâne yetkili Şirketimizdir.

Dolayısıyla, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ilgili diğer mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin hükümleri uyarınca; indirme, çoğaltma, iletme, canlandırma ve dağıtma da dâhil olmak üzere, işbu Web Sitesinin tamamının ya da bir kısmının tarafınızdan kişisel, şahsi ve ticari amaca yönelik olmayan kapsamın dışındaki kullanımı kesinlikle yasaktır. Bu hükümlerin ihlali, sizi Sınai Mülkiyet Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu  ile Türk Medeni Kanunu kapsamında tanımlanan cezai ve hukuki yaptırımlara maruz bırakabilir.

Ticari markalar, etki alanı adları ve Web Sitesinde yer alan tasarımlar, aksi belirtilmediği müddetçe Şirketimizin münhasır mülküdür. Bu ticari markalar, etki alanı adları ve tasarımların hangi biçim ve amaç için olursa olsun çoğaltılması, kullanılması ve tahrif edilmesi yasaktır.

Şirketimiz, Web Sitesinin içeriğini dilediği zaman hiçbir bildirimde bulunmaksızın değiştirmekte özgürdür.

VII. FOTOĞRAFLARDA EMEĞİ GEÇENLER

Getty – Hisayoshi Osawa, LWA, Image Source Black, Tetra Images, George Doyle, Digital Vision, Andrew Olney, Frederic Cirou, Stella, Caroline Warren, LWA/Dann Tardif, Marcy Maloy, Frederic Cirou, Flying Colours, Experienced Skins, Andrew Olney, Glowimages, Nick White, Jose Luis Pelaez, Inc, IMAGEMORE Co., Ltd., Peter Augustin, OJO Images, Marc Debnam, Chris Ryan, PhotoAlto/Ale Ventura, Frederic Cirou, Elyse Lewin, Plush Studios, ICHIRO, George Doyle, Marcy Maloy, flashfilm, Stockbyte, Ned Frisk, Rich Legg, Glowimages, Jamie Grill, Image Source, Jessica Peterson, Gen Nishino, KidStock, Loop Delay, Rollover, carlp778, Tom Merton, Alex Bramwell, SHAKTI/a.collectionRF, Peter Augustin, Cindy Singleton, Westend61, moodboard, Blend Images, Photodisc, George Doyl, DAJ, Antenna, Lisa Stirling, Tom Merton, Jamie Grill Photography, KidStock, James Woodson, Matelly, Özgür Donmaz, Radius Images, Alistair Berg, Hybrid Images, Sporrer/Rupp, Richard Drury, Absodels, Echo, Dmitry Mordvintsev, Mladen Mitrinović, Vladimir Godnik, Linda Epstein Fotolia – Memo, Anatoliy Samara, Sergejs Rahunoks, 3dvin, mathom, WavebreakmediaMicro, lunamarina, Monkey Business, Blend Images, mbt_studio, hartphotography, Boris Ryaposov, UFO RF/a.collectionRF, JGI/Jamie Grill, auremar, Foodcollection RF, DenisNata, Corbis – John Lund/Drew Kelly/Blend Images, Brooke Fasani, Eric Cahan, Larry Williams, Tom Grill, Christina Kennedy, Vladimir Godnik, ImageShop, Tetra Images, Jamie Grill, image100, Ned Frisk Photography, ImageShop, Ocean, Drew Myers, Heide Benser, Jackstar/cultura, JGI/Tom Grill/Blend Images, Wavebreak Media LTD/Wavebreak Media Ltd., AleVentura/PhotoAlto Istockphoto – Kati Neudert, Boguslaw Mazur, Paul Maguire, Leigh Schindler, Pascal Genest, Pedro Nogueira, Jacob Wackerhausen, Stígur Karlsson, mathompl, Alex Gumerov, Stanislav Komogorov, imagestock, irabell, hidesy, patrickheagney, firemanYU, PonyWang, hannamonika, Mark Bowden Shutterstock – FamVeld, Superstock – Maria Teijero, Graphic Obsession – Société ICONOTEC, Fotosearch – Brand X Pictures, Jean-Pierre Lagiewski, Patrick Sordoillet

VIII. GARANTİ VE MESULİYETLER

Şirketimiz, Web Sitesi aracılığıyla erişilen bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için büyük çaba göstermektedir. Ancak Şirketimiz bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Şirketimiz, Web Sitesinin tamamı veya bir kısmına ilişkin açık veya zımni hiçbir teminatta bulunmamaktadır. Özellikle amacı ne olursa olsun işbu Web Sitesinde yer alan bilgiler hiçbir koşulda tıbbi görüş olarak görülmeyecektir. Sonuç olarak işbu Web Sitesine danışmak sizi bir sağlık hizmetleri profesyonelinden (hekim, çocuk doktoru, eczacı vb.) görüş ve destek almaktan muaf kılmaz.

Şirketimiz, Web Sitesine başvurulması veya Web Sitesinin kullanılmasından doğan; nedeni, kökeni, niteliği ve sonucu ne olursa olsun hiçbir koşulda herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan mesul olmayacaktır. Şirketimiz özellikle Web Sitesinde kesinti veya erişim sorunu, bilgisayar hatalarının görülmesi ya da Web Sitesini kullanan herhangi bir üçüncü kişinin dolandırıcılığa yönelik (zorla giriş gibi) eylemlerinden doğan herhangi bir zarardan dolayı hiçbir mesuliyet kabul etmeyecektir.

Şirketimiz, Web Sitesinde toplanan kişisel veriler de dâhil olmak üzere dosyaların güvenliğini sağlamayı hedefleyen tedbirleri uygulamaya koymaktadır. Şirketimiz, internet faaliyetiyle ilişkili riskleri kontrol etmemekte ve bu ağ yoluyla iletilen bilgilerin gizliliğine ilişkin potansiyel risklerin varlığına dikkatinizi çekmek istemektedir.

IX. KÖPRÜLER

İşbu Web Sitesinin sayfaları, üçüncü kişilerin işlettiği diğer web sitelerine köprüler içerebilir. Üçüncü kişilerin web sitelerine verdiğimiz bağlantılar yalnızca göz atmayı kolaylaştırma amacı taşımaktadır. Şirketimiz, işbu Web Sitesinin köprülerinin açtığı üçüncü kişi web sitelerinin güncel veya gelecek içeriklerine ilişkin herhangi bir kontrole sahip değildir. Şirketimiz üçüncü kişilerin bu web sitelerine yalnızca atıfta bulunmaktadır; ancak içerikleriyle herhangi bir şekilde ilişki kurmamaktadır.

Dolayısıyla Şirketimiz üçüncü kişilerin web sitelerine erişim ve/veya bu web sitelerinin içeriği konusunda (özellikle yayıncı olarak) hiçbir mesuliyeti kabul etmemektedir. Şirket özellikle bir köprü yoluyla bir sayfaya erişimden doğan herhangi bir telif hakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet hakkı ihlalinden dolayı mesuliyet kabul etmez. Herhangi bir üçüncü kişinin web sitesindeki yasa dışı, uygunsuz veya eksik içerikten ve özellikle bu içeriğin kullanılması veya kullanılmamasının yol açtığı zarardan doğan mesuliyet yalnızca bahsi geçen web sitesinin yayıncısına ait olacaktır.

Web Sitesinin ana sayfası dışındaki sayfalarına giden köprü metni bağlantıları, Şirketimizin önceden verilmiş yazılı ve açık izni olmadan oluşturulamaz ve bu izin herhangi bir zamanda ücret söz konusu olmadan geri çekilebilir. Her durumda işbu Web Sitesinin sayfaları başka bir web sitesinin sayfalarıyla bütünleşik olmayacaktır. Açılır bir ileti, ziyaretçiyi üçüncü kişinin web sitesinden çıktığı yönünde bilgilendirecektir.

X. İŞBU KULLANIM ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK

Şirketimiz, sizi işbu Kullanım Şartlarının herhangi bir zamanda bildirim yapmaksızın değiştirilebileceği yönünde bilgilendirmektedir. Bu değişiklikler çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır ve çevrimiçi olarak yayımlanmaları sonrasında Web Siteye erişiminiz durumunda şartsız olarak kabul edilmiş sayılmaktadır. Bu bölüme düzenli olarak müracaat etmenizi öneririz.

XI. ANLAŞMAZLIKLAR

İşbu Kullanım Şartlarından doğan uyuşmazlık Türk Hukukuna tabidir.

ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitesinin kullanımını kolaylaştırmak ve ilgi ve gereksinimlerinize daha uygun hâle getirmek için çerezlerden yararlanmaktayız.

I. Çerez nedir?

"Çerezler", bir web sitesine göz atma sırasında yerleştirilip okunan ve bir kullanıcının aygıt (bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb.) üzerinde saklanan bilgilerine erişim sağlayan izleyicilerdir (web işaretçileri, pikseller vb.).

Çerezlerin temel amacı, web sitesindeki göz atma deneyiminizi optimize etmektir. Örneğin göz atma sırasında ve sonraki erişimlerde tercihlerinizi (dil, alışveriş sepeti vb.) ve bağlantı verilerinizi (örneğin IP adresi, coğrafi konum, internet tarayıcınızın türü ve sürümü, işletim sistemi, ziyaretlerinize ve web sitemizi kullanımınıza ilişkin bilgiler vb.) saklamamıza olanak sağlamaktadırlar.

II. Çerezler ne kadar süreyle kullanılır?

Web sitesine göz atmak için gerekli olan teknik çerezler haricinde, çerezler yalnızca kabul etmeniz durumunda aygıtınızda saklanır. Web sitesinin ana sayfasında çerez uyarısı görüldükten sonra web sitesini kullanmaya devam ederseniz, aygıtınızda çerezlerin kaydedilmesine rıza gösterdiğinizi kabul ederiz. Söz konusu rıza 13 aylık bir süreyle geçerlidir.

III. Hangi çerezleri kullanıyoruz?

Web sitesinde bulunan çerezler yalnızca aşağıda betimlenen amaçlar için kullanılır. Bizim tarafımızdan ya da üçüncü kişiler tarafından kaldırılmaları mümkündür.

Teknik çerezler: Bu çerezler göz atma için gereklidir. Bunlar olmadan web sitesi doğru bir şekilde çalışmayacaktır. Bu çerezler örneğin web sitesini aygıtınızın görüntüleme tercihlerine (kullanılan dil, ekran çözünürlüğü) uyarlamamıza, parolaları ve web sitesinde doldurmuş olduğunuz bir form (kayıt veya hesabınızda oturum açma) ile ilgili diğer bilgileri saklamamıza olanak sağlar.

İstatistiksel çerezler: Bu çerezler, web sitesinin çeşitli bileşenleri (ziyaret edilen başlıklar ve içerik, edinim, oturum süresi) için istatistikler ile ziyaret ve kullanım sıklıklarına olanak sağlar.

Reklam çerezleri: Bunlar web sitesi üzerinde ya da web sitesi dışında internete göz attığınızda sizin ilgi alanlarınıza uygun reklamlar sunmak veya bilgiler göndermek için kullanılır. Bunlar özellikle reklam görme sayınızı sınırlamak ve bir reklam kampanyasının etkililiğini ölçmek için kullanılır. Bu çerezler temel olarak reklam şirketlerine bağlıdır ve bunların kullanımına ilişkin kontrolümüz söz konusu değildir.

Sosyal medya çerezleri: Bu çerezlerin başta sosyal medya siteleri olmak üzere üçüncü kişiler tarafından aygıtınıza yerleştirilmesi muhtemeldir. Bunlar, sosyal medya sitelerinin özellikle aygıtınızda sosyal medya hesabınızda oturum açmış olarak (açık oturum) web sitelerine göz atarken bunu izlemesine olanak sağlar.

IV. Çerezlerin yönetimi: Kabul veya ret

•          Tarayıcı ayarları

Bu çerezleri istediğiniz zaman devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Tarayıcınız, aygıtınıza yerleştirilen çerez olması durumunda size uyarı verecek ve kabul edip etmediğinizi soracak şekilde ayarlanabilir.

Çerezleri duruma göre kabul veya reddedebilir ya da toptan ve tek seferde sistematik olarak bunları reddedebilirsiniz.

Ayarların çerez kullanımı gerektiren hizmetlerimize erişiminize ilişkin koşulları değiştirmesinin muhtemel olduğunu size hatırlatırız.

Çerez saklama ayarı için kullanılan yöntem, kullandığınız tarayıcıya göre farklılık gösterir. Çerez tercihlerinizi nasıl değiştireceğinizi anlatan tarayıcınızın yardım menüsünde açıklamalar yer almaktadır.

Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent

 • Menü düğmesine tıklayın ve “Seçenekler” seçeneğini seçin.
 • "Gizlilik" panelini seçin.
 • "Saklama kuralları " menüsünü ve ardından "Geçmiş için özel ayarlar kullan" seçeneğini seçin.
 • "Çerezleri kabul et" kutusunun seçimini kaldırın.
 • Yapmış olduğunuz tüm değişiklikler otomatik olarak kaydedilecektir.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-7

 • Araçlar düğmesine ve ardından “İnternet Seçenekleri” seçeneğine tıklayın.
 • “Gizlilik” sekmesine tıklayın ve ardından “Ayarlar” başlığının altında tüm çerezleri engellemek için imleci yukarı yönde, tüm çerezlere izin vermek için ise aşağı yönde kaydırın, ardından da Tamam seçeneğine tıklayın.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

 • Chrome menüsündeki simgeyi seçin.
 • "Ayarlar" seçeneğini seçin.
 • Sayfanın altında "Gelişmiş ayarları göster " seçeneğini seçin.
 • "Gizlilik" sekmesinde "İçerik ayarları " seçeneğini seçin.
 • "Tüm sitelerin veri depolamasını yasakla " seçeneğini seçin.
 • "Tamam" seçeneğini seçin.

Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/

 • "Ayarlar" > "Safari" > "Gizlilik" > "Çerezler ve web sitesi verileri " seçeneğine tıklayın.
 • Ardından "Her zaman engelle" seçeneğini seçin.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

V. Çerezler/izleyicilere ilişkin daha fazla bilgi

Genel olarak çerezler hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla  https://www.allaboutcookies.org veya  https://www.youronlinechoices.eu/ adresine bağlanabilir, yahut  "Privacy Badger" aplikasyonunu kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).

II. GENEL BİLGİLER

İşbu gizlilik politikası periyodik olarak güncellenebilir. Kişisel verilerinizin kullanımıyla ilgili her türlü önemli değişiklik konusunda sizi Web sitemiz üzerinden bilgilendireceğiz.

© Laboratoires Expanscience – Tüm hakları saklıdır – Haziran 2019.